STATUT STOWARZYSZENIA Your 2MoreO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: STOWARZYSZENIE Your 2MoreO zwane dalej Inkubatorem.
2. Inkubator zrzesza: osoby fizyczne i prawne (członkowie wspierający) zajmujące się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

3. Inkubator działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z 1989r) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu

4. Siedzibą Inkubatora jest miasto Zapolice

5. Terenem działalności Inkubatora jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Inkubator może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o ile taka działalność jest dozwolona prawem.

7. Inkubator posiada osobowość prawną

§ 2

1. Inkubator może być członkiem – przystępować do związków stowarzyszeń oraz zawierać żne porozumienia o współpracy.

2. Inkubator może posiadać pieczęć oraz emblemat.

3. Inkubator może posiadać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 3

Celem Inkubatora jest podejmowanie działań oraz wspieranie inicjatyw związanych z:
1. Działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
2. Promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową młodzieży oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3. Nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem,
4. Upowszechnianiem i ochroną praw kobiet oraz działalnością na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
5. Upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
6. Działaniami na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami,
7. Przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
8. Promocją oraz organizacją wolontariatu,
9. Działalnością wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w sferach zadań określonych w art. 4 pkt. 1-23 tej ustawy.
10. Działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem oraz instytucji zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia; poprzez szkolenia, doradztwo, aktywizację zawodową oraz promocję przedsiębiorczości.
11. Działalnością mającą na celu ochronę środowiska naturalnego.
12. Działalnością na rzecz rozwoju i promocji turystyki oraz krajoznawstwa.
13. Działalnością na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
14. Wspomaganiem lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych.
15. Inicjowaniem i wspieraniem działalności kulturalnej.
16. Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży.
17. Działalnością na rzecz młodzieży umożliwiającej jej rozwój intelektualny, kulturalny i zawodowy.
18. Promocją i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych w szczególności wsparcie w pozyskiwaniu i transferze nowoczesnych technologii
19. Działalnością na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej
20. Działalnością charytatywną

§4

Cele stowarzyszenia są realizowane przez:

1. Współpracę z podmiotami krajowymi zagranicznymi, których pomoc organizacyjna i finansowa służyć może realizacji celów Inkubatora.
2. Prowadzanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.
3. Organizowanie i prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej skierowanej do osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, rozpoczynających działalność gospodarczą, osób bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje
5.. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
5.1. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności oświatowej i edukacyjnej.
5.2.Prowadzenie agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów Inkubatora, z zastrzeżeniem przeznaczenia dochodu z działalności na realizację celów statutowych. Przedmiotem działalności może być w szczególności:
1/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
2/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
3/ pozostałe formy udzielania kredytów - zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej, pożyczki pieniężne poza systemem bankowym (PKD 64.92.Z)
4/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
5/ nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
6/ działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
7/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
8/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
9/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
10/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
11/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 77.33.Z)
12/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
13/ badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
14/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
15/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
16/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
17/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
18/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.A)
19/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
20/ działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z)
21/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
22/ pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
23/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
24/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21Z)
25/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29Z)
26/ działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)
27/ pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (PKD 78.30.Z)
7. Inkubator może prowadzić działalność w każdym innym zakresie, w tym może tworzyć z własnej inicjatywy spółki prawa handlowego oraz przystępować do takich spółek, zgodnie z uchwalą Zarządu w celu realizacji celów Stowarzyszenia
8. W przypadku konieczności uzyskania koncesji i zezwoleń, Zarząd podejmie starania o ich uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd Stowarzyszenia.
10. Cele i zadania Inkubatora określają roczne i wieloletnie programy działania opracowane i zatwierdzone przez Prezesa i Zarząd.

§ 5

1. Działalność Inkubatora opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do wykonywania konkretnych zadań Inkubator może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział III

CZŁONKOWIE

§ 6

1. Członkami Inkubatora mogą być:

1. Osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, jako członkowie zwyczajni,
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich; jako członkowie zwyczajni,
3. Osoby prawne bez względu na obywatelstwo i siedzibę, jako członkowie wspierający
4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jako członkowie zwyczajni z czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Inkubatora z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust.2 Prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z 1989r),

5. Małoletni poniżej 16 lat jako członkowie zwyczajni Inkubatora, za zgodą przedstawicieli ustawowych, z tym, że nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Inkubatora oraz bez prawa udziału w głosowaniach podczas walnych zgromadzeń za wyjątkiem sytuacji opisanej w art.3 ust.3 Prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z 1989r). 6. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie wspierający.

A) Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, to odnosić się to będzie do członkostwa zwyczajnego.

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia na członka Inkubatora jest:

1. Akceptacja zasad funkcjonowania Inkubatora,

2. Nieposzlakowana opinia

A) Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Inkubatora podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej

B) Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie

C) Zarządowi przysługuje prawo do obniżenia lub zwolnienia z opłacania składki członkowskiej w uzasadnionych przypadkach w drodze uchwały.

§ 8

1. Członek Inkubatora ma w szczególności prawo do:

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

2. Wybierania i bycia wybieranym do władz Inkubatora z ograniczeniami wymienionymi w § 5 pkt D i E niniejszego Statutu,

3. Występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Inkubatora,

4.

5. Zgłaszania postulatów oraz wniosków wobec Władz Inkubatora oraz oceniania ich działania,
6. Noszenia odznaki i emblematu Inkubatora.

2. Do obowiązków członka Inkubatora należy w szczególności:

1. Współdziałanie przy realizacji celów i zadań Inkubatora,

2. Przestrzeganie Statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów i decyzji władz Inkubatora,
3. Terminowe płacenie składek członkowskich.


§ 9

1. Utrata członkostwa w Inkubatorze następuje na skutek:

1. Wystąpienia z Inkubatora,

2. Wykluczenia z Inkubatora uchwałą Sądu Koleżeńskiego za rażące naruszenie Statutu lub regulaminu Inkubatora,

3. Śmierci członka,

4. Wykluczenia z Inkubatora uchwałą Zarządu za nie uiszczanie składek członkowskich przez co najmniej 2 miesiące

2. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu o wykluczeniu z Inkubatora przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia zainteresowanemu.

§ 10

1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Inkubatora jest świadczenie bezinteresownej pomocy na jego rzecz.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

§ 11

1. Członek wspierający Inkubatora posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w Walnych Zebraniach Członków Inkubatorów.

§ 12

1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Inkubatora jest posiadanie znaczących zasług dla Inkubatora.

2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków.

§ 13

1. Członek honorowy Inkubatora posiada wszelkie prawa członka zwykłego, zaś w zakresie obowiązków jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

1. Władzami Inkubatora są następujące organy:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

A) Kadencja Zarządu jest dożywotnia

B) Kadencja Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata, a wybór nowych członków odbywa się na podstawie ordynacji wyborczej przyjętej przez Walne Zebranie Członków. Członkowie ustępujących Władz mogą kandydować w kolejnych wyborach.

§ 15

1. Walne Zebranie ma charakter kolegialny i podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy statutowo uprawnionych członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 29 art. 1 niniejszego Statutu.

2. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają charakter kolegialny i podejmują swoje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy statutowo uprawnionych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Organy te działają na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Inkubatora.

2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Inkubatora.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków może być zwykłe lub nadzwyczajne.

2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w drugim kwartale każdego roku kalendarzowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:

1. Uchwały Zarządu

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej

3. Na wniosek minimum ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych

4. Ustąpienia 1/3 liczby członków jednego z organów władz Klubu tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

A) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
B) Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez zawiadomienie członków poprzez ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej Inkubatora o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed dniem zebrania.

§ 18

1. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

1. Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań na koniec ich kadencji,

2. Wybieranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz ich odwoływanie,

3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd,

4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni oraz uszczuplenia majątku,

5. Podejmowania uchwał w sprawie likwidacji Inkubatora i przeznaczenia jego majątku,

6. Podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Inkubatora do związku stowarzyszeń.

A) Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do kompetencji innych władz Inkubatora oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.

§ 19

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Inkubatora i składa się z:

1. Prezesa jako przewodniczącego

2. Od zera do czterech Wiceprezesów.

A) W wypadku rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu, Zarząd nie może powołać na jego miejsce innego członka. Wybór każdego Członka Zarządu jest dokonywany przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków wg. wcześniej przyjętej ordynacji wyborczej.
B) Członek Zarządu Inkubatora może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Inkubatora

C) Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ¾ uprawnionych do głosowania. Odwołać członka Zarządu może jedynie Walne Zebranie.

D) Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14-tu dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

E) Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności pełnione w związku z wykonywaną funkcją.

F) W umowach pomiędzy Inkubatorem, a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 20

1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Inkubatora wynikających ze Statutu i programów działania.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. Opracowywanie rocznych i długoletnich (minimum dwuletnich) programów działania Inkubatora,

2. Udzielania Prezesowi upoważnienia do dokonywania, zastrzeżonych z uwagi na wartość zobowiązania, czynności prawnych,

3. Sporządzania rocznych sprawozdań ze swojej działalności, w tym finansowych,

4. Ustalanie wysokości oraz częstotliwości składek członkowskich,

5. Przyjmowanie członków,

6. Reprezentowanie Inkubatora na zewnątrz,

7. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

8. Zarządzanie majątkiem Inkubatora.

§ 21

1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.

2. Posiedzenie zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż jeden miesiąc, a nadzwyczajne na wniosek każdego z członków Zarządu.

3. Zwołanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie ustne na 7-em dni przed ich terminem.

4. Prezes zobowiązany jest do powiadomienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a podczas jego nieobecności, jednego z Zastępców Przewodniczącego tejże Komisji, o wszystkich posiedzeniach Zarządu przez powiadomienie ustne na 7-em dni przed terminem posiedzeń zwyczajnych i niezwłocznie w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych.

5. Uchwały Zarządu wpisywane są do Księgi Uchwał.

§ 22

1. Prezes w imieniu Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Inkubatora na zewnątrz. Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych składanych przez Prezesa w imieniu Inkubatora konieczny jest podpis drugiego upoważnionego Członka Zarządu pod warunkiem, że w danej kadencji w skład Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba.
2. Do zadań Prezesa należy:

1. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu

2. Zatrudnianie w imieniu Zarządu pracowników

3. Realizacja programów działania Inkubatora

§ 23

1. Prezesa powołuje i odwołuje Zarząd, spośród wszystkich Członków Zarządu.

2. W przypadku rezygnacji Prezesa z funkcji, Zarząd przyjmuje ją i powołuje nowego Prezesa na tym samym posiedzeniu. Dodatkowo w przypadku całkowitej rezygnacji Prezesa z członkostwa w Zarządzie, Walne Zgromadzenie Członków winno na swoim najbliższym posiedzeniu wybrać nowego członka Zarządu Inkubatora spośród członków zwyczajnych.

3. Zarząd może powołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym powoływanym przez Walne Zgromadzenie Członków, spośród członków Inkubatora.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 11 osób wybieranych spośród członków Inkubatora wg ordynacji wyborczej zatwierdzonej uprzednio przez Walne Zebranie Członków.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie Członkiem Zarządu lub pozostawać w stosunku pracy z Inkubatorem.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

2. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 Ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania zadań kontrolnych uprawniona jest do:

1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Inkubatora

2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

6. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

1. Przeprowadzenie raz do roku merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Inkubatora,

2. Uczestniczenie co najmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej w każdym Zebraniu Zarządu,

3. Czuwanie nad przestrzeganiem Statutu i regulaminów, realizacją rocznych i wieloletnich planów działania, poprawnością prowadzenia dokumentacji Inkubatora

4. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy Zarządu, zwrócenia uwagi na owe, a w uzasadnionych przypadkach skorzystanie z uprawnień wynikających z § 18 pkt. 4 niniejszego Statutu,

5. Zatwierdzenie sposobów i regulaminów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Prezesa Zarządu

7. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w ciągu 7-iu dni od jej powołania, członkowie jej, przyjmują regulamin pracy oraz powołują Przewodniczącego Komisji oraz minimum dwóch Zastępców Przewodniczącego.

8. W czasie wykonywania swych zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszelkich dokumentów Inkubatora i mogą żądać wyjaśnień od Zarządu.

9. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne i końcowe sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 25

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych podczas Walnego Zebrania spośród członków Inkubatora.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają, zwykłą większością głosów w obecności minimum 3 uprawnionych członków.

3. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków, dotyczących nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Inkubatora, naruszania zasad współżycia społecznego lub sporów powstałych na tle działalności Inkubatora.

4. Sąd koleżeński może orzekać następujące kary:

- upomnienia,

- nagany,

- zawieszenia w prawach członka Inkubatora na okres do 2 lat,

- wykluczenia z Inkubatora.

5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie.

6. Uchwałę Komisji Rewizyjnej jest władne zmienić jedynie Walne Zebranie Członków, którego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 26

1. W przypadku ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, organom tym przysługuje prawo kooptacji z zachowaniem przepisu § 16 pkt.3d .

Rozdział V

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 27

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Inkubatora przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Inkubatora.

§ 28

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Inkubatora, Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo wymierzenia kar zgodnie z § 24 niniejszego statutu.

Rozdział VI

JEDNOSTKI TERENOWE

§ 29

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.

2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

3. Warunki niezbędne do realizacji, w celu uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Stowarzyszenia:

1. W ciągu 24 godzin od momentu powołania Oddziału, Prezes Zarządu Oddziału dostarcza Prezesowi Zarządu jednostki macierzystej podpisany przez członków Zarządu Oddziału wniosek o dokonanie rejestracji Oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz pismo przewodnie zawierające dane tworzonego Oddziału. Dokumenty winny zostać dostarczone w formie pisemnej.

2. W ciągu 24 godzin od momentu powołania Oddziału, Prezes Zarządu Oddziału dostarcza Prezesowi Zarządu jednostki macierzystej protokół z zebrania założycielskiego Oddziału wraz z załącznikami (lista obecności ze spotkania założycielskiego, uchwały podjęte w trakcie spotkania założycielskiego, w tym w szczególności uchwały o wyborze Zarządu Oddziału oraz

Komisji Rewizyjnej Oddziału). Dokumenty winny zostać dostarczone w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej.

4. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 30

1. Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31

1. Władze oddziału to:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału,

b. Zarząd Oddziału,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia jest dożywotnia.

4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 32

1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia

4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:

a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,

c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,

d. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,

e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

f. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§ 33

1. Zarząd Oddziału składa się z 2 do 35 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:

a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,

e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

4. Prezes Oddziału w imieniu Zarządu Oddziału jest uprawniony do reprezentowania Oddziału na zewnątrz. Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych składanych przez Prezesa w imieniu Oddziału konieczny jest podpis drugiego upoważnionego Członka Zarządu Oddziału.

5. Do zadań Prezesa Oddziału należy:

1. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału

2. Zatrudnianie w imieniu Zarządu Oddziału pracowników

3. Realizacja programów działania Oddziału

6. W umowach między Oddziałem, a członkiem Zarządu Oddziału oraz w sporach z nim, Oddział reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków Oddziału.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie

jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału

g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

§ 35

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

3. Rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.

4. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału w sprawie rozwiązania Oddziału określa:

1. Przeznaczenie majątku Oddziału,

2. Skład Komisji Likwidacyjnej,

3. Podstawowe zasady likwidacji,

A) W skład Komisji Likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu Oddziału.

B) Po zakończeniu likwidacji Komisja występuje z wnioskiem do organu ewidencyjnego o wykreślenie Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 36

1. Majątek Oddziału Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

2. Majątek Oddziału Stowarzyszenia pochodzi z:

1. Pracy członków Oddziału,

2. Okresowych i jednorazowych składek członkowskich,

3. Działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych,

4. Dochodów z majątku Oddziału,

5. Darowizn, spadków i zapisów,

6. Subwencji i dotacji,

7. Zbiórek publicznych.

3. Majątek Oddziału przeznaczony jest do realizacji celów Oddziału lub Inkubatora oraz pokrycia jej niezbędnych kosztów.

4. W celu uniemożliwienia wyprowadzenia majątku poza Inkubator oraz w celu zachowania przejrzystości Jej działania wprowadza się następujące zakazy:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Oddziału w stosunku do jego członków; członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactw w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywania majątku Oddziału na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Inkubatora,

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Oddziału, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

MAJĄTEK Inkubatora

§ 37

5. Majątek Inkubatora obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

6. Majątek Inkubatora pochodzi z:

1. Pracy członków Klubu,

2. Okresowych i jednorazowych składek członkowskich,

3. Działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych,

4. Dochodów z majątku Inkubatora,

5. Darowizn, spadków i zapisów,

6. Subwencji i dotacji,

7. Zbiórek publicznych.

7. Majątek Inkubatora przeznaczony jest do realizacji celów Inkubatora oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.

8. W celu uniemożliwienia wyprowadzenia majątku poza Inkubator oraz w celu zachowania przejrzystości Jego działania wprowadza się następujące zakazy:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Inkubatora w stosunku do jej członków; członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactw w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywania majątku Inkubatora na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Inkubatora,

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Inkubatora, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38

1. Rozwiązanie Inkubatora oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby uprawnionych członków Inkubatora w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Rozwiązanie Inkubatora następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Inkubatora określa:

1. Przeznaczenie majątku Inkubatora,

2. Skład Komisji Likwidacyjnej,

3. Podstawowe zasady likwidacji,

A) W skład Komisji Likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu. B) Po zakończeniu likwidacji Komisja występuje z wnioskiem do organu ewidencyjnego o wykreślenie Inkubatora z Krajowego Rejestru Sądowego.